Category Archives: Số liệu xuất khẩu

Tổng hợp các số liệu liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản

Số liệu xuất nhập khẩu tháng 7/2020

By | 14/08/2020

Nội dung Tháng Tải data Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2020 07-2020 Tại đây Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2020 07-2020 Tại đây Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng… Read More »

Số liệu xuất nhập khẩu tháng 6/2020

By | 18/07/2020

Nội dung Tháng Tải về Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2020 06-2020 Tại đây Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2020 06-2020 Tại đây Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng… Read More »