Category Archives: Số liệu chuyên đề

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Niên giám thống kê ngành rau quả năm 2020

By | 14/07/2020

Niên giám Thống kê ngành rau quả là ấn phẩm được Agrovietlink xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng sản xuất, kinh doanh của ngành rau quả của Việt Nam và thế giới. Tất cả các nguồn số liệu được thu thập từ các nguồn chính… Read More »

Kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

By | 06/07/2020

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số, Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Điều tra thu thập thông… Read More »

Dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng 2020

By | 30/06/2020

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 6 năm 2020 Sản xuất vụ đông xuân năm 2020 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân năm 2020 phân theo địa phương Sản phẩm chăn nuôi Kết quả… Read More »

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam 5/2020

By | 29/05/2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 Chỉ số sản xuất công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương Một số chỉ tiêu về… Read More »

Số liệu kết quả điều tra mức sống dân cư năm 2018 (VHLSS)

By | 15/05/2020

Bao gồm: Giáo dục;Y tế và chăm sóc sức khoẻ; · Lao động – Việc làm; · Thu nhập; · Chi tiêu; · Đồ dùng lâu bền; · Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh; · Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo; · Ngành nghề sản xuất kinh doanh; · Các đặc điểm chung của xã.
Tải file tại đây

Số liệu kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố của Việt Nam

By | 12/05/2020

(1) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn
số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Số liệu kinh tế – xã hội của Việt Nam 4/2020

By | 30/04/2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 Chỉ số sản xuất công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương Một số chỉ tiêu về… Read More »